וזאת הברכה – תורת ה' / הרב שלמה כהן דוראס

 

 

בס"ד

תורת ד' היא החכמה המפוארת והמיוחדת שנתן הקב"ה לישראל. לעומת החכמות השונות שבעולם, שמקורן אמנם ב"חונן לאדם דעת, והמלמד לאנוש בינה", אך פיתוחן והרחבתן – ואף קיומן – תלוי בשכל האנושי, התורה היא חכמת ד' שמקורה משמי שמים העליונים, מאתו יתברך, וכל פיתוחה והרחבתה הוא על פי רצון ד'. התורה עוברת במסורת קדומה, ובקדושתה, על ידי עושי רצון ד' המאמינים בו, והכפופים ועובדים לו. אין חכמת התורה חידוש של בני אנוש, ולא ניתנת היא ליצירה אנושית פשוטה, אלא: "משה קבל תורה מסיני ומסרה…" (אבות א, א). מסורת. המסורת הזו עוברת מרב לתלמיד במהלך הדורות, באופן מדויק ומסודר, ואשרי הזוכים להיות ממעבירי השמועה בסיני.

סגולתה של התורה היא בכך, שהיא מותאמת לנשמה הטהורה שהקב"ה נטע בנו, והיא אף עומדת ביסודו של עולם. אמרו חכמים: "תניא, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח. תורה – שכתוב: 'ה' קנני ראשית דרכו'… (פסחים נד, א). משמעות דברי חז"ל אלו היא, שדברים אלו עומדים במטרה עבורה ברא הקב"ה את עולמו. ב'ראשית דרכו' של הקב"ה הוא העמיד את התורה. וכפי שאמרו חכמים: "כשבא הקב"ה לברוא עולם, הסתכל בעולם וברא עולם! ובתורה נברא העולם" (זוהר תרומה דף קסא, א). מעבר למשמעויות העמוקות הטמונות בדברי הזוהר הללו, המשמעות הפשוטה היא שהתורה היא התוכנית האדריכלית של העולם וקיומו.

ואולם, משמעות נוספת יש להקדמת התורה לעולם, והיא: "נשמת העולם" – כל אפשרות הקידום של העולם וכל הצלחתו – תלוי בתורה. וכדברי רבי אלעזר: "אלמלא תורה לא נתקיימו שמים וארץ, שנאמר (ירמיהו לג, כה): 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי'" (ילקוט שמעוני ירמיהו שכא). חכמת התורה היא המגמה והיא הדרך. יחד עם ה'תשובה' ותיקון העבר הלא רצוי, יש גם דרך חיים: "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר" (משלי ג, יח). התורה היא עץ חיים להיאחז בו. וישראל וחסידי אומות העולם המסתופפים בצילו של עץ זה הם תומכי העולם המחזיקים בעמודו של עולם, וכדברי רבותינו: "על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" (אבות א, ב).

ויהי רצון שנזכה להיות מהמקימים והמיישבים את עולמו של הקב"ה – ברוח ובחומר, בדרך חיינו ובחינוך של דורות – מתוך בריאות ושמחה, ונהיה ראויים להיות מתומכי התורה המאושרים. ובסיומה של תורה נשמח ונגיל בה כי היא חיינו ואורך ימינו, אמן!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.