פרשת כית תבוא – על חיינו המסורים בידיך / הרב שלמה כהן דוראס

בס"ד

עצם החיים שלנו הם בידיו של הקב"ה, ורק בידיו. על כך אנחנו מודים ומשבחים אותו בכל יום בתפילות השונות: "מודים אנחנו לך… על חיינו המסורים בידך ועל נשמותינו הפקודות לך, על נסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת – ערב ובוקר וצהריים". אנחנו מודים על הנסים, הטובות והנפלאות, שבכל יום ובכל עת, ומעל כולם על נס הנסים הגדול ביותר – על חיינו.

לעיתים, השגרה והיומיום שוחק את התחושה, ואולי אף את ההבנה, שהחיים לא מובנים מעליהם: השמש זורחת ומאירה את עולמנו מדי בוקר וכך מתנהג עולם הטבע כולו, גופנו מתפקד במלא עוצמתו, יש לנו "לחם לאכול ובגד ללבוש" וכו' וכו'. אולם, האדם המאמין אסור לו ליפול לשגרה שכזו. עליו לעורר את עצמו בכל עת להבין ולהרגיש כי "טוב ד' לכל ורחמיו על כל מעשיו" (תהילים קמה, ט).

לא רק שמירת החיים, אלא גם עצם הופעת החיים והמציאות שלהם בעולמנו, הם בידיו של הקב"ה. רבותינו הדגישו שלש פנים ומשמעויות שונות לכך, ואמרו: "שלש מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח, ואלו הן: מפתח של גשמים, ומפתח של חיה (יולדת) ומפתח של תחיית המתים" (תענית ב, א). חכמים הדגישו הדגשה כפולה: מפתחות אלו הן בידו של הקב"ה מחד, ומאידך, "לא נמסרו ביד שליח" – מלאך, וכל שכן אדם. וכך הדגישו ודרשו גם על הפסוק בפרשתנו "יפתח לך ד' את אוצרו הטוב" המוזכר בברכות על הגשמים: "שלוש מפתחות בידו של הקדוש ברוך הוא, ואין בריה שולטת עליהן – לא מלאך ולא שרף, ואלו הן: מפתח של תחיית המתים ומפתח של עקרות ומפתח של גשמים" (דברים רבה כי תבוא ז, ו). אמירתם זו מעוגנת ומפורשת בפסוקים: "מפתח של תחיית המתים, מנין? שנאמר: 'וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם' (יחזקאל לז), מפתח של עקרות, שנאמר: 'ויפתח את רחמה' (בראשית כט), ומפתח של גשמים, שנאמר (דברים כח): 'יפתח ה' לך את אוצרו הטוב' ( דברים רבה שם).

הגשם (פרנסה), יכולת הלידה ותחיית המתים הם בעצם: הבאת החיים לעולם, קיום החיים והשבתם אחר שנפגמו ונהרסו. מפתח של חיה, ובלשון אחרת: "מפתח של עקרות" – להינצל ממנה, היא בידי הקב"ה: "ויזכור אלוקים את רחל ויפתח את רחמה" (בראשית ל). ולימדו רבותינו: "למה נתעקרו האמהות? שהקב"ה מתאווה לשיחתן, שנאמר: 'יונתי בחגוי הסלע' למה עקרתי אתכם? בשביל 'הראיני את מראיך, השמיעני את קולך'" (ילקוט שמעוני שיר השירים תתקפו). חובתנו לעשות  השתדלות עצומה בעניין הבאת החיים לעולם -ובכל דרך אפשרית- ולסייע בכך עם הבורא, ואולם תפילה מרובה לפוקד החיים ומכלכל החיים בחסד הם ביסוד כל ההשתדלות. וד' יהיה בעזרנו.

ויהי רצון שנזכה והתקיימו בנו ברכות התורה והחיים כולן, ברכות ד' עלינו ועל כל ישראל, לחיים טובים ולריבוי חיים, אמן!   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.