פרשת לך-לך – שינוי וגלות / הרב שלמה כהן דוראס

בס"ד

מסורת היא מרבותינו שאחד מעשרה ניסיונות שנתנסה אבינו אברהם (אבות ה, ג ורש"י שם) היה הציווי הפותח את פרשתנו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" (בראשית יב, א). הוא מצטווה לעזוב "הכל"- את כל המוכר והקרוב, את בני משפחתו ועד חינוכו והרגליו – מאחוריו, ולצעוד אל עתיד עלום וחדש לו ועבורו. ואולם, הניסיון הקשה הוא לטובתו, וכך מציין הקב"ה בהמשך דבריו: "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה… ונברכו בך כל משפחות האדמה" (בראשית שם ב-ג). ובמדרש דרשו חכמים על אברהם את הפסוק (תהילים מה, יא): "שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך ויתאו המלך יופיך כי הוא אדונייך והשתחווי לו" – "'שמעי בת וראי' – זה אברהם, 'ושכחי עמך ובית אביך' – זו עבודה זרה, שנאמר: 'אומרים לעץ אבי אתה' (ירמיה ב, כז). 'ויתאו המלך יפיך' – זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שמבקש ליפותך בעולם" (מדרש תנחומא לך לך ג).

הגלות היא הניסיון הראשון של אברם. גלות כואבת. אולם, גלות מרה וקשה זו היא היא שהצמיחה אותו אישית ואת העולם על ידו. "ונברכו בך כל משפחות האדמה". אמרו חכמים כי "גלות מכפרת עוון" (ברכות נו, א). גלות מהמקום הפיזי, אך גם גלות מה'מקום' הרוחני בו נמצא האדם. ושינוי המקום עשוי לגרום לשינוי הגזרה והמזל גם כן. וכדברי רבותינו: "שלשה דברים מבטלים את הגזירה ואילו הן: תפילה וצדקה ותשובה… ויש אומרים: אף שינוי השם ומעשה טוב; שינוי השם – מאברהם ושרה, מעשה טוב…, ויש אומרים: אף שינוי מקום שנאמר: 'ויאמר ד' אל אברם לך לך'… ויש אומרים: אף תענית, שנאמר: 'יענך ד' ביום צרה' (תהלים כ ב)" (בראשית רבה לך לך מד). וכך כותב רמב"ם (תשובה ב, ד): "מדרכי התשובה להיות השב צועק תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו – כלומר: 'אני אחר, ואיני אותו האיש שעשה אותן המעשים', ומשנה מעשיו כולן לטובה ולדרך ישרה, וגולה ממקומו – שגלות מכפרת עוון מפני שגורמת לו להיכנע ולהיות עניו ושפל רוח".

ואחרי השינויים שאדם עושה בעצמו, ומשנה 'מקומו' הרוחני והפיזי, יש לקוות שד' יפתח את שערי הברכה לאדם המשתדל, וכמו שברך את אברהם אבינו הוא ישפיע שפע של טוב "לכל אשר יקראוהו באמת" בתפילה ותחנונים, וכמו שדרשו חכמינו: "ולמה היה אברהם דומה? לצלוחית של אפרסמון שהיא נתונה בבית הקברות, ולא היה אדם יודע מהו ריחה. מה עשה אחד? נטלה וטלטלה ממקום למקום והתחיל ריחה נודף בעולם. כך, היה אברהם דר בין עובדי עבודה זרה, אמר לו הקדוש ברוך הוא: מה אתה יושב בתוך הרשעים?? צא מבניהם והודיע מעשיך הטובים בעולם! שנאמר: 'לך לך'" (תנחומא שם).

ויהי רצון שד' יראה את נכונותנו ואת השתדלותנו לעשות את השינוי הרצוי והמתאים, וישפיע לנו שפע של טוב וברכה, לכל אחד ואחד כדי צורכו וכדי צרכיו, וייתן לנו חיים של שמחה ואושר, בריאות וכל טוב, אמן!

 

 

.

 

 

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.