פרשת נח – עיקר התולדות / הרב שלמה כהן דוראס

 

בס"ד

העולם היפה והטוב – אותו ברא הקב"ה לכבוד לו בששה ימים – הלך והתדרדר. האדמה חטאה (בראשית רבה בראשית ה, ט), הנחש חטא (בראשית ג), ומעל הכל – האדם הראשון, אותו שנברא בצלם אלוקים – חטא ועבר על ציווי בוראו (שם). הוא חטא ובנו אחריו (ד, ח), וכך הדברים נמשכו בדלדול אחר דלדול, עד שקץ הקב"ה בעולם זה. "קץ כל בשר בא לפני כי מלאה הארץ חמס" (בראשית ו, יג). אמנם עסקו הם רבות בפריה ורביה ובפיתוחו של עולם, כפי שהצטווה אדם הראשון: "פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה" (בראשית א, כח), ודור אחר דור נאמר בו: "ויולד בנים ובנות" (בראשית ה), אולם לא היה זה לכבוד ד', לא היה זה לרצונו. לא לכבודו היו הבנים והבנות. הם השחיתו והרשיעו. הקב"ה מואס בעולם אנושי זה, והוא גוזר עליו כליה, לא לשם עונש בלבד, אלא בעיקר, כדי להתחיל עולם חדש שילך ויאיר, ילך ויתפתח בטוב.

אולם לא חדש לחלוטין הוא העולם המתחדש הזה, אלא נצר מן העולם הטוב שנברא ברצונו יתברך בששת ימי בראשית. הטוב הזה התגלם באיש צדיק ושמו נח. "נח איש צדיק היה בדורותיו" (בראשית ו, ט). גדולתו הייתה שבדורותיו המקולקלים שמר על צלם אלוקים שבו ולא התמלא בחמס. וכך נראה שנהגו בני ביתו – "תולדותיו" – שזכו להינצל מרוע הגזרה שעל העולם.  

דרשו חכמים את אריכות התיאור של נח בפסוק: "אלה תולדות נח – נח איש צדיק היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נח – ויולד נח שלשה בנים את שם את חם ואת יפת", כרומז לכך שעיקר תולדותיו של אדם הם מעשיו הטובים. "אלה תולדות נח, זהו שכתוב (משלי יא): 'פרי צדיק עץ חיים' – מה הן פירותיו של צדיק? מצות ומעשים טובים" (בראשית רבה, נח ל, ו). אין כוונת חז"ל להמעיט חלילה מהצורך הטבעי של כל אדם לתולדות, לבנים ולבנות, אלא כוונתם שעיקר הבאתם לעולם הוא לכבודו יתברך, כיצד? על-ידי מעשים טובים! ודוק, כבר בשלב ההורי יש צורך להרבות במצוות ובמעשים הטובים, כדי שהעיקר והיסוד בבניו ובבנותיו יהיה הכשרות אותה ד' מברך ובה הוא חפץ.

ואת הצדיקים הללו – את אותם שיש להם הכוח לעמוד במשימות הגדולות – הקב"ה בוחן. האבות היו עקרים והאימהות עקרות, וכך גם נשים חשובות ובונות האומה הישראלית. המבחן הזה קשה מנשוא, מייגע ומתיש ודורש כוחות נפש רבים, ולכן הקב"ה בוחר במיטב הצדיקים לעבוד עבודה מיוחדת זו. נתנסה נח הצדיק. וכך דרשו חכמים על הפסוק 'ד' צדיק יבחן' (תהילים יא, ה): "אמר רבי אלעזר משל לבעל הבית שהיה לו שתי פרות – אחת כחה יפה, ואחת כחה רע. על מי הוא נותן את העול, לא על זאת שכחה יפה? כך הקדוש ברוך הוא מנסה את הצדיקים, שנאמר: 'ה' צדיק יבחן'. 'ה' צדיק יבחן' – זה נח, שנאמר: 'ויאמר ה' לנח כי אותך ראיתי צדיק לפני'. (בראשית רבה נח לב, ג).

יהי רצון שד' יטיב לנו ויברך את עם ישראל, וייתן שכר טוב וכוחות גדולים לצדיקים ולצדיקות לעמוד בניסיונות, "הוא יפתח לבנו בתורתו, וישם בלבבנו יראתו לעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם, למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה" (סדר רב עמרם גאון, מן התפילה), אמן!

 

 

השארת תגובה

חייבים להתחבר כדי להגיב.